Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kufel   
sobota, 26 marca 2011 10:33

Projekt pn. „Pora na Seniora 2”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „PORA NA SENIORA 2”

 

Projekt „PORA NA SENIORA 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Integracji im. J. Więzika w Szczyrku w okresie od 01.02.2011 roku do 31.07.2011 roku.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest integracja 34 kobiet  i 6 mężczyzn w wieku 50 – 64 lat, w tym grupy emerytów i rencistów poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym miasta, zmniejszenie barier na jakie napotykają w życiu codziennym oraz zwiększenie ich aktywności w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 

Cele szczegółowe

1)     zmniejszenie zróżnicowań w obszarze podejmowania inicjatyw integracyjno-aktywizacyjnych pomiędzy obszarami małych i dużych miast dzięki realizacji projektu,
2)     umożliwienie 34 Kobietom i 6 Mężczyznom 50+ ze Szczyrku zdobycia nowych umiejętności adekwatnych do obecnych potrzeb poprzez organizację kursu obsługi komputera, Internetu, j. angielskiego,
3)     podniesienie umiejętności komunikowania się,
4)     zmniejszenie barier środowiskowych.

Zasady ogólne

1)     Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Szczyrk  w Miejskim Ośrodku Kultury Promocji i Informacji  w Szczyrku, ul. Myśliwska 34,
2)     Program jest skierowany do 40 mieszkańców Szczyrku (34 Kobiet i 6 Mężczyzn w wieku 50 – 64 lat), w tym do: 2 osób bezrobotnych, 28 osób nieaktywnych zawodowo, 14 osób zatrudnionych)
3)     W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

  • kurs komputerowy
  • kurs z języka angielskiego
  • warsztaty autoprezentacji

 Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników

1)     Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią mieszkańcy Szczyrku, szczególnie kobiety 50+ i mężczyźni 60+: 38 osób nieaktywnych zawodowo, 1 osoba bezrobotna, 1 osoba zatrudniona w administracji publicznej)
2)     Osoba, która spełnia kryteria określone powyżej wypełnia deklarację uczestnictwa i składa ją w biurze projektu: budynek Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku, ul. Myśliwska 34.
3)     Deklaracje uczestnictwa oraz Regulamin są dostępne na stronie www.szczyrk.pl, w biurze projektu: budynek Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku, ul. Myśliwska 34.
4)     Termin składania dokumentów upływa dnia 25 lutego 2011 roku.
5)     Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych deklaracji i formularzy. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach zwraca się telefonicznie z prośbą o uzupełnienie.
6)     Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową.
7)     Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, równości płci.
8)     W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników na dany rodzaj zajęć, pierwszeństwo będą miały osoby wskazane w punkcie 1; utworzona zostanie także lista rezerwowa.
9)     W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie poprzez ponowne wypełnienie deklaracji.
10) Prace Zespołu rekrutacyjnego są udokumentowane protokołem, kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.

Obowiązki uczestników

1)     W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia, osoba ma obowiązek podpisać oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2)     Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.
3)     Dodatkowe obowiązki uczestników:

a)     wypełnienie ankiety monitorującej rezultaty projektu przed jego przystąpieniem i po zakończeniu swojego udziału w projekcie,
b)     wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,
c)      przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,
d)      systematyczne uczestniczenie w zajęciach,
e)     potwierdzenie własnoręcznym podpisem obecności na liście,
f)      przestrzeganie punktualności,
g)     udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uprawnienia uczestników

Uczestnicy projektu są uprawnieni do:

1)     nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie,
2)     otrzymania materiałów promocyjnych,

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

1)     Udział w zajęciach jest dobrowolny i zależy od możliwości czasowych, fizycznych i psychicznych uczestnika.
2)     Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Uczestnik niezwłocznie poinformuje prowadzącego o przyczynach nieobecności na zajęciach.
3)     W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczestnicy mają prawo do rezygnacji  z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

Postanowienia końcowe

1)     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych,
2)     Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2011 roku. 

 

 

Poprawiony: sobota, 26 marca 2011 11:48