Menu strony

Promocja RPO Województwa Śląskiego
Ścieżki rowerowo-piesze i zagospodarowanie centrum miasta
Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Gębala   
wtorek, 29 marca 2011 10:12

W ciągu ostatnich lat dostrzegana jest rosnąca tendencja do spędzania wolnego czasu na spacerach oraz przejażdżkach rowerowych. W Szczyrku miejscem do tego wykorzystywanym jest przede wszystkim trakt spacerowy usytuowany nad rzeką Żylicą – ul. Deptak nad Żylicą. Jego obecny stan wymaga jednak gruntownej modernizacji. Ponadto konieczne jest wydłużenie trasy ścieżki i połączenie jej z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową w gminie Buczkowice.

Szansę na realizację tego zamierzenia daje Projekt Kluczowy „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” RPO WSL 2007-2013, w ramach którego władze Miasta Szczyrk podjęły się realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2011.

Teren, którego dotyczy projekt jest to deptak zlokalizowany wzdłuż koryta rzeki Żylica oraz plac położony w centrum miasta, określany umownie jako Szczyrk Centrum. Inwestycja obejmuje obszar od rejonu skrzyżowania do ul. Beskidzkiej z ul. Górską do granicy miasta Szczyrk z Buczkowicami.

W zakres omawianej inwestycji wchodzą:
− rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) wraz z infrastrukturą,
− zagospodarowanie terenu centrum miasta Szczyrk.

Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku polegać będzie na modernizacji istniejącego Deptaku nad Żylicą oraz rozbudowie ścieżki na odcinku od Szczyrku Skalite w kierunku sąsiedniej gminy Buczkowice. Po rozbudowie i modernizacji ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 3,5 km składać się będzie z dwóch równoległych pasów o łącznej szerokości 5 metrów - na odcinku od skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Górską do skoczni Skalite, i 4 metrów na odcinku od skoczni Skalite do Buczkowic. Jeden z pasów służyć będzie pieszym, a drugi rowerzystom. Wydzielenie ścieżki dla pieszych i rowerzystów będzie trwale oznakowane. Ścieżka rowerowa okalać będzie projektowany plac Centrum. Pas dla rowerzystów zostanie zlokalizowany od strony rzeki. Pas dla pieszych oraz ławki, kosze i lampy oświetleniowe będą zlokalizowane od strony zabudowań. Na trasie deptaku znajdą się elementy małej architektury, miejsca wypoczynku oraz oświetlenie całej trasy. Umiejscowienie ścieżki wzdłuż rzeki Żylica dodatkowo podniesie jej atrakcyjność. Ponadto w sezonie zimowym możliwe będzie wykorzystanie ścieżek rowerowo – pieszych jako tras biegowych.

Z kolei na terenie byłego dworca PKS powstanie plac mający pełnić funkcję przestrzeni publicznej w centrum miasta. Plac ma również za zadanie spiąć przestrzeń pomiędzy główną ulicą miasta, czyli ul. Beskidzką, a rozbudowywaną ścieżką rowerowo-pieszą biegnącą wzdłuż koryta rzeki.

Zagospodarowanie placu centrum obejmuje następujące elementy:

  • fontanna – zlokalizowana będzie w części północnej terenu, stanowiąc centrum kwadratowego placu osadzonego z dwóch stron zielenią wysoką,
  • strumień – biegnący przez plac centrum z północy na południe, od placyku z fontanną do ciągu rowerowo-pieszego przy rzece,
  • placyk na planie ¼ koła przy ul. Beskidzkiej z tablicą informacyjną;
  • plaża – pomiędzy ciągiem rowerowo-pieszym a rzeką będzie plaża trawiasta, wprowadzone zostaną nowe grupy drzew i krzewów oraz ławy gabionowe;
  • od strony Hotelu Alpin zlokalizowana będzie przestrzeń porośniętą trawą oraz obsadzoną zielenią (drzewa i krzewy),
  • mała architektura: ławy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Całkowite szacunkowe nakłady na realizację projektu wynoszą ok. 9 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Miasta Szczyrk.

Celem zadania jest zwiększenie oferty związanej z rozbudową infrastruktury turystycznej w zakresie aktywnego wypoczynku. Realizacja inwestycji wzmocni atrakcyjność turystyczną miasta, a tym samym przyczyni się do jego ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Poniżej prezentujemy wizualizację zagospodarowania terenu placu Centrum Miasta autorstwa Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu "JANUSZÓWKA" z Bielska-Białej.

 

Poprawiony: wtorek, 29 marca 2011 10:19